Zoek

Remedial Teaching

Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek, wanneer het leerproces van een kind op school minder makkelijk gaat dan verwacht. De hulp die een Remedial Teacher biedt is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen en richt zich voornamelijk op het leerproces.

VOOR WIE?

Voor kinderen met moeite op het gebied van:

  • spelling/werkwoordspelling
  • rekenen
  • taal (bijvoorbeeld woordenschat, zinsbouw, NT2)
  • technisch lezen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen
  • begrijpend lezen

Tevens bied ik begeleiding bij:

  • leren leren
  • plannen & organiseren
  • versterken executieve functies
  • meer/hoogbegaafdheid (hiaten, onderpresteren, mindset, versterken executieve functies)

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind een leerachterstand heeft of dat uw kind is vastgelopen in het onderwijsleerproces, dan kunt u een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Na dit gesprek volgt een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en te bepalen hoe uw kind geholpen kan worden. Voor het intakegesprek ontvangt u een oudervragenlijst. Het is prettig als u relevante informatie aanlevert. Gedacht kan worden aan (toets)gegevens van school (leerlingvolgsysteem, rapport, handelingsplan) en/of eventuele  onderzoeksverslagen. 

Voordat de begeleiding start, wordt indien nodig, een aanvullend didactisch onderzoek afgenomen. Met toestemming van ouders zal er contact worden opgenomen met de school. Op deze manier kan er een zo volledig mogelijk beeld van de leerling (o.a. leerstijl, niveau, taakaanpak, concentratie) worden geschetst en wordt school en individuele begeleiding maximaal op elkaar afgestemd.

Ik ben als geregistreerd Remedial Teacher opgenomen in het kwaliteitsregister van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers).

Remedial Teaching vraagt op het gebied van signaleren, diagnosticeren en het behandelen van leerproblemen specifieke deskundigheid. Nog altijd is het beroep van remedial teaching niet beschermd. Iedereen kan zich remedial teacher noemen en als zodanig aan de slag gaan. 

De LBRT garandeert de kwaliteit en de deskundigheid van de door haar geregistreerde leden. Alleen remedial teachers die aan de kwaliteitseisen van de LBRT voldoen, komen in aanmerking voor LBRT-registratie (Bron: LBRT).